MICROCAL PEAQ-DSC Automated

ÖZELLİKLER:

Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), proteinlerin ve diğer biyomoleküllerin termal stabilitesini karakterize etmek için güçlü bir analitik araçtır.

Bu teknik, çözeltideki moleküllerin termal olarak indüklenen yapısal geçişlerinin entalpisini (ΔH) ve sıcaklığını (Tm) ölçer. Bu bilgi proteinleri, nükleik asitleri, misel komplekslerini ve diğer makromoleküler sistemleri stabilize eden veya dengesizleştiren faktörlere ilişkin değerli bilgiler sağlar. Veriler, grup-grup ve biyobenzer ve yenilikçi molekül karşılaştırmalarına karşı biyofarmasötikler de dahil olmak üzere biyomoleküler ürünlerin raf ömrünü tahmin etmek, saflaştırma stratejileri geliştirmek, protein yapılarını karakterize etmek ve değerlendirmek ve ligandların proteinlerine yakınlıklarını sıralamak için kullanılır. küçük moleküllü ilaç keşif programlarındaki hedefler.

 

Bu veri biyomoleküler ürünlerin raf ömrü yakınsamalarında kullanılır. Biyofarmasötiklerin grup grup ve biyobenzer karşılaştırmalarına karşı yenilikçi molekül karşılaştırmaları, saflaştırma stratejilerinin geliştirilmesi, protein yapıların karakterizasyonu ve değerlendirilmesi, küçük molekül ilaç geliştirme programlarında ligandın hedef proteine bağlanma afinitelerinin araştırılmasında kullanılır.

Yüksek verimli, yüksek hassasiyetli Otomatik MicroCal PEAQ-DSC sistemi, basitleştirilmiş deneysel kurulum ve esnek cihaz planlaması yoluyla iş akışlarını düzenleyen bir yazılıma sahiptir. Otomatik veri analizi, yüksek bütünlüklü termal kararlılık verilerinin oluşturulmasını destekler ve mevcut veri işleme ve aktarım sistemlerine kolay entegrasyon sağlarken, yasal gerekliliklere uyum sağlar.

  • Minimum metot geliştirme gerektiren altın standart stabilite belirleme tekniği
  • Çözeltideki biyomoleküler doğal hal stabilitesinin doğrudan ve etiketsiz ölçümü
  • 6 plakaya kadar termostatik kontrollü depolama ile yüksek kapasite ve kolay yükleme için standart 96 wellplate formatı
  • Tam entegre otomatik örnekleyici, günde 50 örneğe kadar kullanıcı müdahalesiz analiz yapılmasını sağlar
  • Otomatik hücre doldurma ve hücre temizleme işlevleri gözetimsiz çalışmaya izin verir
  • 1020M-1'e kadar çok sıkı bağlama sabitlerinin ölçümü

Güçlü MicroCal PEAQ-DSC yazılımı, tipik veri analiz süresini en aza indirir ve şunları içerir:

PEAQ-Uyumluluğu: Sistem, kullanıcı tanımlı SOP'lere ve veri analizi özelliklerine erişimi sınırlamak için Malvern Erişim Denetleyicisi (MAC) ile kullanılabilir. Veriler, Rapor Oluşturucu kullanılarak kullanıcı ayrıntılarıyla ve iş akışının şirketinizin kalite sistemine entegrasyonunu kolaylaştırmak ve 21 CFR Bölüm 11 ve Ek 11 düzenlemelerine uyulmasına yardımcı olmak için elektronik imzalar kullanarak imzalama yeteneği kullanılarak görüntülenebilir. Bu isteğe bağlı bir aksesuar olarak sağlanır

PEAQ-Performance: Optimum performans için sistemin hazır olduğunu otomatik olarak algılar ve doğrular

PEAQ-Smart (PEAQ-Finder dahil): SOP tabanlı çalışma ve veri analizi için. Çok alanlı proteinlerde görülenler gibi çoklu geçişlerin otomatik, subjektif olmayan tanımlanmasını kolaylaştıran, ince zirveleri ve omuzları bile tespit etmek için yeni algoritmalar sağlar

PEAQ-Compare: Karşılaştırılabilirlik çalışmaları için DSC izlerinin kantitatif karşılaştırması için, grup-grup ve biyobenzerlik çalışmaları için ideal

Ağa bağlanmaya hazır: analiz sırasında size e-posta güncellemeleri gönderir

MicroCal PEAQ-DSC, otomatik örnekleyici olmadan manuel sistem olarak da mevcuttur.

Uygulama alanları:

Biyoterapötik Araştırma, Geliştirme ve Üretim

Otomatik MicroCal PEAQ-DSC, araştırma geliştirme ve üretimde biyoterapötikler için değerli stabilite verileri sağlamak için biyofarmasötik endüstrisinde güvenilirdir. Bunun nedeni, tespit yönteminin evrensel doğası, biyolojik ilaçların konformasyonundaki çok ince değişiklikleri tespit etme kabiliyeti ve verilerin yüksek tekrarlanabilirliğidir.

Webinar: Solve stability problems in preformulation and process development using DSC 

Aplikasyon notu: Using Differential Scanning Calorimetry to accelerate liquid formulation development for protein biopharmaceuticals 

Biyobenzerlik ve Biyouyumluluk

MicroCal PEAQ-DSC cihazlarının yüksek oranda tekrarlanabilir doğası ve tekniğin bir protein içindeki tek bir amino asitte bile değişiklikleri tespit etme yeteneği, biyobenzer ilaçların onaylanması için başvurularda DSC verilerinin kullanılmasının arkasındaki temel itici güç olmuştur. MicroCal PEAQ-DSC yazılımı, yenilikçi ilaç ile istatistiksel karşılaştırma için biyobenzerlik aracına sahiptir.

Whitepaper: Characterization of biopharmaceutical stability with Differential Scanning Calorimetry: Biosimilarity and batch-to-batch comparability 

Antikor İlaç Konjugatlarının ve Aşılarının Karakterizasyonu

DSC, DLS ve diğer biyofiziksel teknikler, Antikor İlaç Adaylarının stabilitesini ve antikor ilaç oranlarının agregat stabilitesi ve eğilimi üzerindeki etkilerini incelemek için kullanılabilir. Aşağıdaki örnek, DSC'nin çok çeşitli tarama hızlarında ısıtarak inaktivasyon kinetiğini ölçmek için nasıl kullanılabileceğini de göstermektedir.

Webinar: Biophysical and stability characterization of antibody-drug conjugates  

Değerlendirme Anketi a